Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital

 

Skolen er tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital Risskov. Vi underviser børn og unge, der er indlagt på hospitalet. Undervisningen er en vigtig og integreret del af den børnepsykiatriske undersøgelse og behandling. Skolen kan også have elever indskrevet, som ikke er indlagte på hospitalet. Her tilbydes eleverne et såkaldt ambulant skoleforløb.

 

Skolen holder til i en flot gammel patricier-villa, som ligger på hospitalets grund. Administrativt og ledelsesmæssigt hører skolen til under Risskov skole. På skolen har vi en koordinator som varetager de daglige koordineringsopgaver. Det er ansat syv lærere, som er fast tilknyttet de enkelte afdelinger på hospitalet.

 

Lærerne deltager i møder og konferencer om den enkelte elev. På konferencerne fastlægger læger, psykologer og lærere den behandlingsmæssige og pædagogiske indsats i forhold til eleven. Læreren udarbejder på baggrund af sin undervisning og observation en skoleudtalelse, der fortæller, hvordan eleven klarer sig fagligt, følelsesmæssigt og socialt.

Når hospitalet udskriver eleven, holder vi sædvanligvis et møde med lærerne på den fremtidige skole for at rådgive og vejlede i forhold til elevens fortsatte skolegang.

 

Undervisningen

Vi underviser eleverne på små hold, der er sammensat af børn på forskellige klassetrin. Vi underviser hovedsagelig i fagene dansk, matematik, orienteringsfagene og fremmedsprog.

Børn og unge på hospitalet bliver undervist, så de – så vidt muligt – kan komme tilbage til deres klase, når behandlingen er overstået

Vi tilrettelægger undervisningen såvel individuelt som i grupper.

Såfremt eleven ikke er i stand til at komme i skole, kan læreren, i den udstrækning det er påkrævet og muligt, undervise eleven på afdelingen. Denne undervisning har oftest karakter af eneundervisning.

 

Ekskursioner til andre institutioner, udstillinger og museer samt almindelige besøg i byen, hvor der aflægges besøg i butikker, på caféer og lignende, kan være vigtige elementer såvel i den sociale træning, som i forhold til at normalisere hospitalsopholdet.

 

Hospitalet

Afsnit A er en småbørnsafdeling for børn i alderen 0-6 år. Børnene er kun indlagte om dagen, mens de er hjemme resten af døgnet. De har vanskeligheder indenfor forskellige områder som: kontakt, opmærksomhed, sprog, begavelse og indlæring. Derudover har børnene ofte miljø- og følelsesmæssige problemer i kombination med de øvrige vanskeligheder.

De børn, der har alderen til det, får undervisning. Her tilrettelægges undervisningen, så den både i omfang og indhold passer til det enkelte barn. Undervisningen foregår så vidt muligt i grupper på maximalt fire. Vi forsøger at gøre skolemiljøet så realistisk som muligt.

Formålet er, at børnene under beskyttede former får en positiv oplevelse i forhold til de krav, de møder i skolen.

 

 

Afsnit C er en afdeling for skolebørn i alderen 7-14 år. Det er en almen børnepsykiatrisk afdeling. Dette betyder, at børn, der bliver undersøgt og behandlet i afsnit C, kommer med alle slags børnepsykiatriske lidelser og tilstande. Børnene er i indlæggelsesperioden på hospitalet hele døgnet.

Alle børn på afsnittet går i skole. Børnene bliver undervist i mindre grupper, hvor undervisningen er individuelt tilrettelagt både med hensyn til fag, niveau og timetal.

 

Afsnit G er en specialafdeling for behandling af personer med spiseforstyrrelse. Centret hører organisatorisk til under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, men behandler også voksne. Indlæggelserne kan være planlagte, men også akutte og kan variere en del, men en overvejende del af patienter er indlagt i ca tre måneder.

 

 

Afsnit U er hospitalets ungeafsnit. De unge der er i den undervisningspligtige alder modtager undervisning. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i elevens undervisningsplan samt de materialer, som er gældende for elevens egen klasse. Der kan være fællesaktiviteter som ekskursioner, fællesemner og lignende.

 Skal eleven til afgangsprøve, foregår det som hovedregel på egen skole.

 

Formålet med undervisningen er:

 

·        At eleverne i videst mulig omfang bevarer og udvikler deres initiativlyst til det at gå i skole.

 

·        At afklare hvilke pædagogiske strategier der kan anvendes for at sikre elevernes fortsatte faglige, sociale og emotionelle udvikling.

 

·        At øge elevens mulighed for med udbytte at indgå i et fremtidigt skoletilbud.

 

Formålet søges fremmet:

 

·        Gennem et tæt tværfagligt samarbejde i det børnepsykiatriske team.

 

·        Ved at undervisningen foregår og tilrettelægges ud fra principper om forudsigelighed, tryghed og tæt kontakt til børnene

 

·        Ved at undervisningen tilrettelægges i forhold til barnets individuelle behov og aktuelle forudsætninger.

 

·        Ved at lærerens viden og forståelse indgår i det tværfaglige samarbejde i det børnepsykiatriske behandlingsteam

 

·        Gennem et tæt samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere

 

 

Lovgrundlaget:

 

I henhold til Folkeskolelovens § 23, der omhandler undervisning af børn og unge indlagt på hospital samt lovbekendtgørelse nr. 675 af 26. oktober 1987 om sygehusundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler, er kommunen forpligtet til at give tilbud om undervisning til dag- og døgnpatienter på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital.

 

Skolens adresse:

Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Østre skovvej 8 8240 Risskov

Tlf.: 7847 3393

 

email: [email protected]